نقشه برداری و چیدمان بهینه ی اسلب ها

نقشه برداری و چیدمان بهینه ی اسلب ها

نقشه برداری و چیدمان بهینه ی اسلب ها
برای جای گذاری هرچه بی نقص تر اسلب ها، بهتر است نقشه برداری از فضای مورد نظر توسط ما انجام شود. این کار طبعا با توجه به دغدغه های شما که معمولا شامل رعایت بوک مچ، عدم استفاده از قطعات کوچک در کناره ها و دو تکه نشدن اسلب در راهروها است، انجام می شود.

در این شیوه، تمامی قطعات سنگ برش خورده، در کارخانه نام گذاری می شوند و مطابق نقشه ی ارسالی، بدون نیاز به برش های اضافه در محل خود قرار گرفته و نصب می شوند.

تناسب و زیبایی بیش تر، نصب سریع تر، هزینه ی کمتر اجرا و کاهش ضایعات سنگ از مهم ترین مزایای این شیوه هستند.